Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van Creativitijd BV (hierna: “Creativitijd”) . De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend geldig gedurende 30 dagen, tenzij expliciet anders aangegeven. Creativitijd is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Creativitijd behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Prijzen en betaling

 1. Onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen. De bestekken en prijsoffertes opgesteld door Creativitijd zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van de aanbieding (bestek/offerte) wijzigingen zouden voordoen, behoudt Creativitijd zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Indien Creativitijd zich verbindt tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon, één derde na de eerste oplevering van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de  voltooiing  ervan.  Bij  niet-betaling  conform  de  betalingsregeling  behoudt  Creativitijd  zich  het  recht  voor  om  verdere  leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Creativitijd, en dit ten laatste 30 dagen na de factuurdatum of op de vervaldag indien uitdrukkelijk vermeld op de factuur. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen. Bovendien zal bij   niet-betaling   op   de   vervaldag   het   factuurbedrag   zonder   ingebrekestelling   met   10%   verhoogd   worden   ten   titel   van   forfaitaire schadeloosstelling.    Dit  forfaitair  bedrag  geldt  als  vergoeding  voor  de  buitengerechtelijke  invorderingskosten  veroorzaakt  door  de  niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling   en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter  veroorzaakt  zijn  door  de  niet-betaling.   Laattijdige  betaling  van  1  factuur  heeft  tot  gevolg  dat  andere  facturen,  waarvoor  in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
 2. Creativitijd heeft in geval van gehele of gedeeltelijke afzegging door de klant het recht op een vergoeding die overeenkomt met de door Creativitijd gemaakte kosten, steeds met een minimum van 30% van het totale  factuurbedrag  voor  de  oorspronkelijk  voorziene  levering. De klant heeft recht op een gelijkwaardige vergoeding in geval Creativitijd zonder gegronde reden de bestelling zou annuleren.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Creativitijd het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Leverings-en plaatsingstermijnen zijn slechts indicatief. Creativitijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van zijn leveringsplicht in geval van overmacht. Creativitijd verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de opdrachtgever, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creativitijd aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee maanden na het geven van de opdracht of ondertekening van de offerte aan Creativitijd worden verstrekt. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, heeft Creativitijd het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant te factureren.
 4. Creativitijd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Creativitijd is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Creativitijd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Wanneer tijdens de opdracht nieuwe functionaliteiten en/of bijkomende prestaties worden gevraagd door de klant, worden de extra kosten hiervoor volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker gefactureerd.

Geheimhouding

 1. Elk van de  partijen  verbindt  zich  ertoe  de  vertrouwelijke  gegevens,  inlichtingen,  informatie,  toepassingen,  methodes  en  know-how alsook eender welk soort document waarvan  zij  kennis  kreeg  tijdens  de  uitvoering  van  het  contract  niet  te  verspreiden  of  te  communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang  de  betreffende  informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere      partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectuele rechten – software

 1. Standaard software is « off the shelf » software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de klant te voldoen. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de klant gemaakt en/of aangepast.
 2. Creativitijd blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. Creativitijd is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de klant ontwikkeld werd, gebruiken.
 3. Wat de standaardsoftware betreft, kan de klant geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen. Deze rechten zijn ofwel eigendom van Creativitijd, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. Creativitijd verzekert de klant dat hij gebruik mag maken van deze standaard software.
 4. Wat de specifieke software betreft, verkrijgt de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om gebruik te maken van de specifieke software conform het doel van deze software. De eigendom van de broncode blijft ten allen tijde bij Creativitijd. De broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden.

Intellectuele rechten – auteursrecht

 1. Wanneer Creativitijd een werk creëert dat voldoet aan de vereisten van het auteursrecht, behoudt Creativitijd de morele rechten en vermogensrechten, behoudens een expliciete schriftelijke overeenkomst die de overdracht van deze rechten regelt. De overdracht van deze (of een deel van deze) rechten kan niet worden afgeleid uit het feit dat een creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de klant geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten.
 2. Behalve indien een specifiek exclusiviteitcontract afgesloten werd, heeft Creativitijd het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Intellectuele rechten – namaak

 1. Het feit dat de klant eender welk element aanlevert dat gebruikt (en bijgevolg gereproduceerd) moet worden en valt onder de wetgeving op de intellectuele rechten, impliceert dat de klant over vereiste intellectuele rechten hiertoe beschikt. De klant vrijwaart Creativitijd bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie.

Intellectuele rechten – vermelding van de naam van Creativitijd

 1. De klant kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van Creativitijd op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de homepage van Creativitijd. De klant zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. Creativitijd mag tevens de naam van de

opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door Creativitijd lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

Opzegging periodieke opdrachten

 1. Indien Creativitijd ook belast wordt met de hosting van de site en/of de update, het onderhoud van de site en/of de actualisatie van de bedrijfsgegevens, het beschikbaar houden van een domeinnaam of om het even welke andere terugkerende opdrachten van periodieke aard, dan wordt dit aspect van de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar, automatisch verlengd met eenzelfde periode, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke opzeg minimum 1 maand voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De klant kan evenwel niet het recht opeisen tot de overdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de website.

Opschorting of annulering van de niet-periodieke opdracht

 1. Wanneer de klant  een  niet-periodieke  opdracht  annuleert  of  opschort,  wordt  een  afrekening  gemaakt  van  de  uitgevoerde  werken, verhoogd met een conventionele vergoeding van 20%. Het niet tijdig voorleggen van de door Creativitijd gevraagde stukken wordt aanzien als een opschorting van de opdracht.

Ontbinding overeenkomsten in het algemeen

 1. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. Creativitijd heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
 2. Creativitijd is hiernaast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is. Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het laatste lid zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van de overeengekomen prijs, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Gebreken/fouten en bugs/klachten

 1. In de eerste 30 dagen na het online plaatsen van de website, worden bugs en fouten zonder meerprijs verholpen. Na deze periode worden aanpassingen gefactureerd.
 2. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de tien werkdagen na factuurdatum via een omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan Creativitijd. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
 3. Klachten betreffende een  niet-­‐conforme  levering  moeten  binnen  de  twee  maanden  na  de  vaststelling  van  het  gebrek  via  een omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan Creativitijd.
 4. De verantwoordelijkheid van Creativitijd in geval van wanprestatie is in elk geval beperkt tot het bedrag van de prijs van het goed dat het voorwerp uitmaakt van de klacht.

Aansprakelijkheid

 1. Creativitijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. Creativitijd is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van Creativitijd is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 2. Creativitijd is niet aansprakelijk voor de door de klant of derden op haar systemen geplaatste content, dit omvat ondermeer het volgende:
 • Illegaal materiaal – Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de in België geldende wetgeving.
 • Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.

De klant vrijwaart Creativitijd tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website.

Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Creativitijd opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Creativitijd niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Creativitijd bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Creativitijd niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Creativitijd bij het intreden van de overmacht  al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Creativitijd-systemen

 1. Creativitijd draagt zorg voor de beschikbaarheid van Creativitijd systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Creativitijd is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van Creativitijd systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Creativitijd liggen. Creativitijd is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Creativitijd ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan Creativitijd systemen door of vanwege Creativitijd.
 2. Creativitijd is gerechtigd verbeteringen in of aan Creativitijd systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Creativitijd is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen aan de logins of wijzigingen in de login-procedure.

Hosting

De klant is verplicht om de ontwikkelde website te hosten bij Creativitijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Beperkingen en onrechtmatig gebruik

 1. Creativitijd behoud zich het recht voor om servers door Creativitijd geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Creativitijd beslist dat de server niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht Creativitijd veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
 2. Creativitijd verbiedt expliciet het volgende:
 • Illegaal materiaal – Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de in België geldende wetgeving
 • Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel de discretie van Creativitijd.
 • Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Creativitijd.
 1. Creativitijd heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen het vorige artikel verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
 2. Creativitijd heeft een beperking op het gebruik van datatraffic variërend per (Virtuele/ Dedicated) Server. Deze beperking zal altijd worden vermeld in de prijslijst bij de betreffende (Virtuele/Dedicated) Server. De overschrijding van deze limiet zal worden gefactureerd door Creativitijd, aan 2.50 euro per blok van 1 verbruikte GigaByte boven de limiet.
 3. Creativitijd heeft een beperking op van opslagcapaciteit variërend per Virtuele Server. Creativitijd zal er voor zorgen dat deze limiet niet overschreden kan worden. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is Creativitijd gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van Creativitijd aan de gebruiker.
 4. Creativitijd behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 5. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Creativitijd gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
 6. Het is niet toegestaan de verbinding met Creativitijd te gebruiken voor strafbare gedragingen of inbreuken op de openbare orde of goede zeden. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij Creativitijd enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Creativitijd strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt Creativitijd van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Creativitijd behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
 7. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Creativitijd mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 8. Creativitijd is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
 9. Creativitijd is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot Creativitijd tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens Creativitijd niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.
 10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door Creativitijd gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Domeinnamen

 1. Virtuele Servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domeinnaam.
 2. Indien een Virtuele Server geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 3. Creativitijd kan indien gewenst de domeinnaam voor de klant aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en klant aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet.
 4. Betaling van de door de domeinregistratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de klant rechtstreeks aan de domeinregistratie instantie te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
 5. Registratie van een domeinnaam door Creativitijd ten behoeve van de klant zal in alle gevallen op naam van de klant komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Creativitijd en klant blijft de domeinnaam eigendom van de klant. De klant dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.
 6. Creativitijd is in niet aansprakelijk in geval een voor de klant aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
 7. Creativitijd is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de klant en anderzijds het in gebreke blijven van de domeinregistrerende instantie.
 8. Indien de virtuele server geconfigureerd wordt zonder eigen domeinnaam en de klant een subdomeinnaam kiest op het domein van Creativitijd, blijft deze subdomeinnaam ten alle tijden eigendom van Creativitijd. Creativitijd behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomeinnaam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Verwerking persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant, worden verwerkt conform de aangehechte privacyverklaring.

Persoonsgegevens worden door Creativitijd enkel verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken (o.m. het verlenen van diensten, de facturatie, etc.) of indien noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Creativitijd of een derde, zonder dat Creativitijd persoonsgegevens die verwerkt worden ter verwezenlijking van een bepaalde doelstelling zal verwerken voor een ander doeleinde, al dan niet in het kader van een andere rechtsgrond.

Daarnaast zal Creativitijd de informatiegegevens van de klant opgenomen in het rijksregister, in het bijzonder het rijksregisternummer, gebruiken voor de uitvoering van haar contractuele verbintenissen, doch strikt beperkt tot de verwerking waarvoor deze informatiegegevens noodzakelijk zijn, o.m. het opvragen van het kadastrale percelenplan, het indienen van een vergunningsaanvraag, etc. Het rijksregisternummer wordt na de afloop van de opdracht van Creativitijd niet bewaard.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij andersluidende overeenkomst, de toestemming hiervoor van de klant of de mededeling aan een dienstverlener om de levering toe te laten .

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, beschikt de klant over een recht op inzage, verbetering, gegevenswissing, overdraagbaarheid, verzet en beperking van verwerking. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd verzoek (met bewijs van zijn identiteit). Indien de klant van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.